پوشالگیر دستی LDX

این پوشالگیر دستی در دو مدل زیر با مشخصات قید شده عرضه می شود:

  • LDX-C : وزن 4.8 کیلو گرم و عملکرد 4500 دور در دقیقه
  • LDX-J : وزن 3.8 کیلوگرم و عملکرد 2500 دور در دقیقه

فیلم در حال کار دستگاه: