Inside Stripper

از این دستگاه جهت تخلیه پوشال های داخلی جعبه استفاده می شود.

فیلم در حال کار دستگاه: