نمایندگی ها

شرکت بهبود صنعت شمس آسیا دارای نمایندگی انحصاری از کشورهای زیر می باشد : 

1- چین

2- ترکیه